कोणत्‍याही शाळेचा,केंद्राचा युडायस पाहा
उंबरे केंद्राचा व सडे केंद्राचा उपस्थिती भत्‍ता सादिल खात्‍यावर जमा केलेला आहे त्‍वरीत काढून संबंधीत लाभार्थी मुलीस द्यावा व पेड बील केंद्रात द्यावे.
शालेय पोषण आहार जबाबदारी मुख्‍याध्‍यापकांवरील कमी करणेबाबतचा जी आर

Tuesday, 2 April 2013

उपस्थिति भत्ता अनुसुचित जाति व भट्क्या जमाति

@SGTelore
SCHOOL NAME SC NT TOTAL
Mar-12 june-jule-12 aug-sept-12 oct-nov-12 dec-jan-13 Feb-13 oct-nov-12 dec-jan-13 Feb-13
UMBARE 25 37 44 24 44 23 0 0 0 197
MALWADI 0 335 396 233 426 198 128 228 115 2059
MOKAL 22 37 44 26 47 23 26 46 23 294
BRAHMANI 0 163 296 178 330 72 81 165 92 1377
PIMPRI  24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
HANUMANWADI 48 0 0 0 0 0 0 0 0 48
  119 572 780 461 847 316 235 439 230 3999