कोणत्‍याही शाळेचा,केंद्राचा युडायस पाहा
उंबरे केंद्राचा व सडे केंद्राचा उपस्थिती भत्‍ता सादिल खात्‍यावर जमा केलेला आहे त्‍वरीत काढून संबंधीत लाभार्थी मुलीस द्यावा व पेड बील केंद्रात द्यावे.
शालेय पोषण आहार जबाबदारी मुख्‍याध्‍यापकांवरील कमी करणेबाबतचा जी आर

Tuesday, 5 March 2013

उपस्थिती भत्ता शाळानिहाय

@SGTelore
A.N. school name Mar-12 June-Jule Aug-Sept Mar-12 June-Jule Aug-Sept Total
ST ST ST NT NT NT
1 umbare 139 69 119 0 0 0 327
2 shirsatwasti 240 186 214 0 0 0 640
3 karparawadi 50 76 88 0 0 0 214
4 tarulivasti 46 35 65 0 0 0 146
5 mokalohol 141 276 444 48 33 42 984
6 hanumanwadi 216 0 0 48 0 0 264
7 brahmani 0 36 82 0 158 176 452
8 malwadi 0 38 44 0 227 264 573
9 manmodi 0 0 0 68 0 0 68
  Total 832 716 1056 164 418 482 3668